Raja Kollo

Raja Kollo

Raja Kollo Sinhala Film
රජ කොල්ලෝ
Year: 1979

Cast: Lional Deraniyagala / Joe Abewickrama / Shriyani Amarasena / Piyadasa Gunasekara / Baptist Fernando / Piyadasa Vijekoon / D.R.Nanayakkara / Don Sirisena / B.S.Perera / Lilian Edirisinghe / Thalatha Gunasekara / Thilaka Deraniyagala

Director: Gunasiri Senanayake

Raja Kollo
 • Raja kollo

  Raja Kollo Sinhala Film
  රජ කොල්ලෝ
  Year: 1979

  Cast: Lional Deraniyagala / Joe Abewickrama / Shriyani Amarasena / Piyadasa Gunasekara / Baptist Fernando / Piyadasa Vijekoon / D.R.Nanayakkara / Don Sirisena / B.S.Perera / Lilian Edirisinghe / Thalatha Gunasekara / Thilaka Deraniyagala

  Direc...