Nikini Vessa Sinhala Film

Nikini Vessa Sinhala Film

Nikini Vessa Sinhala Film
නිකිණි වැස්ස
Year 2013

Cast: Chandani Seneviratne / Thumindu Dodantenna / Bimal Jayakody / Daya Alwis / Jagath Manuwarna / Kumara Thirimadura / Sarath Kothalawala / W. Jayasiri / G.R Perera / Sulochana Gamage / Lakshman Mendis / Wajira Kodithuwakku / Nethalie Nanayakkara

Director: Aruna Jayawardana

Nikini Vessa Sinhala Film
  • Nikini Vessa Sinhala Film

    Nikini Vessa Sinhala Film
    නිකිණි වැස්ස
    Year 2013

    Cast: Chandani Seneviratne / Thumindu Dodantenna / Bimal Jayakody / Daya Alwis / Jagath Manuwarna / Kumara Thirimadura / Sarath Kothalawala / W. Jayasiri / G.R Perera / Sulochana Gamage / Lakshman Mendis / Wajira Kodithuwakku / Nethalie Nanayakkar...