Ape Yaalu Punchi Boothaya

Ape Yaalu Punchi Boothaya

Ape Yaalu Punchi Boothaya
අපේ යාලු පූංචි භූතයා
Year: 2010

Cast: Tennison Kure / Bandu Samarasinghe / Ananda Wickramage / Dhanushka Iroshini / D.B.Gangoda Thenna / Teddy Vidyalankara / Rajeev Nanayakkara / Erdly Vedamuni / Asela Jayakodi / Kshithija Abhishek

Director: Lal Priyadeva

Ape Yaalu Punchi Boothaya
 • Ape Yaalu Punchi Boothaya Trailer

  Ape Yaalu Punchi Boothaya
  අපේ යාලු පූංචි භූතයා
  Year: 2010

  Cast: Tennison Kure / Bandu Samarasinghe / Ananda Wickramage / Dhanushka Iroshini / D.B.Gangoda Thenna / Teddy Vidyalankara / Rajeev Nanayakkara / Erdly Vedamuni / Asela Jayakodi / Kshithija Abhishek

  Director: Lal Priyadeva