Age Vairaya 3 (Adults Only)

Age Vairaya 3 (Adults Only)

Age Vairaya 3 (Adults Only)
ඇගේ වයිරය 3 (වැඩිහිටියන්ට පමණයි)
Year: 1998

Cast: Sumana Gomez / Anusha Damayanthi / Thilak Jayaweera / Chanki Ipilawatta / Dayananda Jayawardhana / Wilson Karunarathne / Virginia Sleman / Raja Sumanapala / Nalaka Samaraweera / Janesh Silva

Director: Louie Vanderstraeten

Age Vairaya 3 (Adults Only)
 • Age Vairaya 03 (Adults Only)

  Age Vairaya 3 (Adults Only)
  ඇගේ වයිරය 3 (වැඩිහිටියන්ට පමණයි)
  Year: 1998

  Cast: Sumana Gomez / Anusha Damayanthi / Thilak Jayaweera / Chanki Ipilawatta / Dayananda Jayawardhana / Wilson Karunarathne / Virginia Sleman / Raja Sumanapala / Nalaka Samaraweera / Janesh Silva

  Director: Louie Van...